EĞİTİM İNCELEMESİ 1-)

AİLE DANIŞMANLIĞI VE PSİKOTERAPİ NEDİR? SOSYAL HİZMET İLE İLİŞKİSİ NEDİR?

Hazırlayanlar: Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Hizmet 2. Sınıf Öğrencileri

Hamide Bostancı – Öznur Canım – İrem Öğe – Tuğçe Batmaz

   Sosyal Hizmet, toplumda dezavantajlı olan bireylerin yaşlı, kadın, çocuk, engelli, şehit yakını ve gaziler, mağdur veya suça sürüklenen çocuk madde bağımlısı gibi kişi ve grupların yaklaşımlardan yararlanarak toplumun diğer bireyleri kadar avantajlı bir seviyeye gelmesini, kısacası yardıma ihtiyacı olan her cinsiyet, yaş ve durumdaki bireylere hizmet sunan meslek ve disiplindir. Aile Danışmanlığı bireylerin çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinde yaşadığı olayları, durumları birebir çalışarak alt dinamikleri anlamaya ve bu olayların evlilik ilişkilerine yansımasına odaklanarak değerlendirir. Yasalarla belirlenen bu danışmanlık aynı çatı altında yasayan bireylere, çiftlere, ailelere ve yakın çevresine verilen hizmet olarak adlandırılır. Aile danışmanlığı disiplini, aile içindeki iletişim kurma ve cinsel problemler gibi sorunların çözümlenmesin de destek olmaktadır.

    Aile danışmanlığını ülkemizde; 28401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği’nin 14. maddesine göre “sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olmaları” gerekmektedir. Yurtdışında ise her ülke farklı bir prosedür işlemektedir. Genel olarak bakıldığında ise psikoloji, sosyal bilimler ve klinik sosyal hizmet gibi bölümlerin lisans bölümlerini bitirmiş sonrasında bir yıllık staj veya yüksek lisans yapan bireyler aile danışmanı olmaya hak kazanır ve aile danışmanlığı verebilirler. Ülkemizde ve yurtdışında uygulama esasına bakarsak arasında bir farkın olduğunu söyleyemeyiz. Bunun nedeni ise şu an ülkemizde kullanılan kuramlar da yabancı terapistlerin geliştirmiş olduğu tekniklerdir. Farklılık olarak baktığımızda kültürü bir seçenek olarak görebiliriz ancak kültür farklılığı mahalleden mahalleye bile değişen etkendir. Böylelikle danışmanlık yapacak kişi veya kişilerin kültürünü bilmek en önemli noktadır diyebiliriz. Çünkü aile kültürel bir yapıdır ve oluşumu, gelenekleri, kabulleri ve davranışları farklılık gösterir.

   “Bir çift iki ayrı insan” kapsamında aile hayatına müdahalede bulunan üçgenin son köşesidir. Aile danışmanlığında çiftler ile birlikte seans yapılabildiği gibi kardeşler veya ebeveyn-çocuk arasındaki ilişkileri, bazen de aile büyüklerinin davet edildiği terapi sürecidir. Aile bir bütün olarak ele alınır, bireylere odaklanılmaz. Aile içinde olumlu süreçlerin yanında olumsuz süreçler de dâhildir. Olumsuz süreç kapsamında çiftler, anne-baba-çocuk üçlüsü ve kardeşler birbirlerini olumsuz etkileyip incitebilirler veya ölüm, hastalık, uzun süreli tedavi süreçleri, aileye yeni birinin katılması, aileden birinin ayrılması, evlilik, boşanma, ayrılık, ekonomik durumlar vs. gibi dış etkenler burada karşımıza gelir. Aile üyeleri arasında çıkan problemler ilişki yürütme eksikliğinden kaynaklıdır. Eşler evlenmeden önce kendi kök ailesine sahiptir. Öz ailesinden almış olduğu alışkanlıklar, ilişkiden beklentileri, bakış açıları veya kalıp ifadeleri kendi ilişkilerine yansıtırlar. Üzerine düşünmediğimiz bu konuları genel olarak bizden önceki kuşaklardan almış olduğumuz kadarıyla onlardan öğrenmiş olduğumuz şekilde devam ettirmeye çalışırız. Oysaki insan ilişkileri dinamik bir süreçtir.  Birçok konu üzerinde olduğu gibi bu konuda da bir bakım gerektirir. İçinde bulunulan zaman, bireylerin kişisel özellikleri, beklentilerin geçmiş birikimleri ve kültürel özelllikler gibi konulardan etkilenir. Bu durumda karmaşık bir hal alır ve destek alması ve bakım vermesi önemli bir ihtiyaçtır. Bu noktada aile danışmanları temel olarak aile içi ilişkileri güçlendirmek, anne-baba ve çocuk ilişkisi aile kurma niyetinde olan birey için rehberlik ve danışma hizmeti,  boşanma sürecinde olanlara ya da kendini buna odaklamış çiftlere, evlilik öncesi hazırlık aşamalarında olan çiftlere, romantik ilişki sürdüren çiftlere danışmanlık sağlar. Bu durumlarda aileye destek verilmesi gerekebilir. Bunu gerçekleştirebilmek için güvenli, huzurlu bir terapi ortamında kişiler kendilerini içlerinden geldiği gibi anlatırlar birbirlerini dinlerler kendilerini ifade ederler, iç görü kazanırlar, birbirlerini daha iyi anlar ve tanırlar. Dolayısıyla iletişim düzelir, çatışmalar azalır, kriz durumlarıyla baş etme gücü bireylerin artar. Aile sistemi güçlenir. Aile daha fonksiyonel bir hale gelir. Aile danışmanları; insanları tanımak, çözmek ve iyileştirmek başlıca hedefleridir.

Aile Danışmanlığı Transkript İçerik Örnekleri;

*Krize Müdahale  *Aile Ve Çift Danışmanlığı Teknikleri  *Aile Sağlığına Genel Bir Bakış  *Seminer  *Aile Danışmanlık Kuramları  *Aile Hukuku/Aile Ve Çocuk Hukuku  *Uzmanlık Alanı Dersi  *Ailede Cinsellik *Aile Sosyolojisi  *Mesleki Etik  *Ailede Kriz Ve Travmalar İle Mücadele  *Gelişim Psikolojisi *Ailede Ruhsal Ve Psikolojik Sorunlar  *Temel Psikolojik Danışma Teknik Ve Becerileri  *Evlilik Öncesi Çiftlerle Psikolojik Danışma  *Ailede İletişim Ve Yaşam  *Evlilik Ve Aile Danışmasında Güncel Konular  *Evlilik Ve Aile Danışması Uygulaması  *Çocuk Merkezli Aile Danışması  *Kısa Süreli Çözüm Odaklı Psikolojik Danışma Uygulamaları  *Psikolojik Danışma Etiği  *Aile Ve Özel Eğitim  *Aile Sorunları Ve Dini Danışmanlık  *Aile İçi İnsan Davranışlarının Kültürel Temelleri  *Ailede Cinsel Sağlık Eğitimi   * Duygusal Zeka Eğitimi Ve Aile Rehberliği  *Aile Bütçe Yönetimi  * Bireyi Tanıma Teknikleri

Aile Danışmanı Olmak İçin Şartlar Nelerdir?

 • Sosyal hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Tıp, Hemşirelik ve Çocuk Gelişimi alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu veya üniversitelerden, biri tarafından uygun görülen en az üç yüz saati teorik ve en az otuz saati süpervizyon eşliğinde olmak üzere yüz elli saati uygulamalı toplam dört yüz elli saatlik aile danışmanlığı alanında bir eğitim programını başarıyla tamamladıktan sonra sertifika alanlar, aile danışmanı olarak çalışabilirler.
 • Sosyal hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Tıp, Hemşirelik ve Çocuk Gelişimi lisans programlarını tamamladıktan sonra aile danışmanlığı alanında yüksek lisans veya doktora eğitimini tamamlamış olanlar aile danışmanı sayılır ve ayrıca bunlardan merkezlerde çalışmak için sertifika istenmez.

(Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı)

Aile Danışmanı Olmak İçin Eğitim Saati Nedir?

 • Üç yüz saati teorik ve en az otuz saati süpervizyon eşliğinde olmak üzere yüz elli saati uygulamalı toplam dört yüz elli saatlik bir eğitim programıdır.

(300 saat teorik+ 150 saat uygulama ve süpervizyon= 450 saat)

PSİKOTERAPİ;

Psikoterapiyi yapan meslekler arasında Sosyal Hizmet başta gelir. Sosyal hizmet mesleği insanla içe içe ve insan davranışlarını kavraması gereken mesleklerden biridir. Dünya geneline bakıldığı zaman birçok kuramcı ve uygulayıcı Sosyal Hizmet asıllıdır. Bunun örneklerinden aile terapisinin anası olarak bilinen Virginia Satir, Sosyal Hizmet Uygulamaları ve psikoterapide önemli bir role sahiptir. Bunun yanı sıra psikoterapiyi yapan diğer mesleklere bakacak olursak; Psikoloji, Sosyoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Tıp, Hemşirelik, Çocuk Gelişimi yer almaktadır. Hiçbir meslek alanına özgü ve doğrudan hedefine girmemekle birlikte hepsinin ortak alanına işaret eder.

“Social workers, like clinical psychologists, spend much of their time in direct client contact, helping clients cope with problems and navigate a world that has become complex and difficult because of those problems.” (Kramer, Bernstein, & Phares, 2009)

(Sosyal Hizmet Uzmanları, çeşitli psikoterapi eğitimi de alabilmektedirler. Zamanının bir çoğunu danışanı ile temas halinde geçirmektedir. Klinik psikiyatriden farklı olarak sosyal/durumsal değişkenlere odaklanırlar. Müracaatçısının sorunlarıyla başa çıkması ve bu sorunların da doğurduğu zorlukların üstesinden gelebilmesi için yardımcı olmaktadırlar.)

Psikolog ve psikiyatristler, birçok alanda klinik sosyal hizmet uzmanları ile yakın çalışabilmektedirler. Psikoloğun psikolojik testler uygulaması yönü, psikiyatristin ise ruhsal bozukluğu teşhis edip gerektiğinde ilaç tedavisi uygulaması yönü klinik sosyal hizmetten ayrıldığı roller olarak ele alabilir, bunun yanı sıra danışmanlık rollerinin ise birbirine örtüştüğünü söyleyebiliriz. Ayrıca her bir meslek çalışanının kendi mesleğine özgü rolleri de vardır. Psikiyatristler belirtileri azaltma yönüyle iyileştirici tedavinin başarıya ulaşması için çalışır. Psikologlar, bireyin kendisi ve yakın çevresiyle ilgilenmektedir. Bu çemberin dışına çıkmayı tercih etmezler. Bireyin ekonomik ve hukuksal problemleri için destek sağlamaları mümkün değildir. Sosyal hizmet ise bu rol ve görevleri üstlenerek tedavide başarılı olmak için çalışır.  (Yanardağ & Özmete, 2017)

“Sosyal hizmet müdahalesinde aynen aile danışmanlığında olduğu gibi aile içi roller, ilişkiler, etkileşim odak olarak alınır. Aileye etkili iletişimi geliştirmede, sağlıklı çatışma çözme yöntemlerinde yardımcı olunur. Sosyal hizmet uzmanlarının en temel fonksiyonu, psiko- sosyal açıdan birey ve aileyi desteklemektir. Amerika’da Psikoterapi hizmetinin %80’ini Sosyal Hizmet Uzmanları verir. Bunun nedeni neredeyse tüm yaş gruplarına, çok değişik sorunlara çok değişik konumlarda hizmet vermeleridir.” (Ölçer, 2020)

SOSYAL HİZMET TEMELLİ PSİKOTERAPİSTLER;

 • SHU / Psikoterapist Murat HALİSÇELİK,
 • SHU / Ahmet Cemil ÖLÇER / Aile ve Evlilik Danışmanı / Emdr Danışman Adayı / Emdr Sertifikalı Avrupa Terapisti
 • Prof.Dr. Tarık TUNCAY
 • SHU / Abdullah ÖZER / Klinik Psikoloji Uzmanı / Aile Danışmanı / Psikoterapist /  “Ftep – Felsefe Terapisi Enstitüsü” Başkanı 
 • Prof. Dr.Sunay İL / Hacettepe Üniversitesi İİBF Dekanı / Ailelerle Sosyal Hizmet (Danışmanlık, Eğitim, Arabuluculuk) / Sosyal Hizmet Eğitimi
 • Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN / Hacettepe Üniversitesi Okul Sosyal Hizmeti Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hosmer) Müdürü / Okul Sosyal Hizmeti / Zorbalık ve Şiddet, Çocuk ve Aile Refahı / Aile Danışmanlığı / Bütüncül Psikoterapi / Kanıta Dayalı Uygulama / Kadın Çalışmaları
 • Prof. Dr. Arzu İÇAĞASIOĞLU Çoban Başkent Üniversitesi Eğitim / Danışmanlık Hizmetleri (Bedam) “Aile Danışmanlığı Sertifikalı Eğitim Programı”nda  konusunda eğitimler vermiştir.

Diğer;

 • CEM KEÇE-CİSED
 • KAMİLE CAN-BETED
 • TAHİR ÖZAKKAŞ-PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ

Lisansı Psikoloji Olmayan Dünyaca Ünlü Psikoterapistler:
• John Gottman/ Lisan Eğitimi: Matematik ve Fizik
• Martin Seligman ( Eski APA Başkanı ve Pozitif Psikoloji Kurucularından) / Lisans Eğitimi: Felsefe
• Howard Gardner ( Çoklu Zeka Kuramının Kurucusu ) / Lisans Eğitimi: Halkla İlişkiler
• Albert Ellis / Lisans Eğitimi: İşletme Yönetimi
• Francine Shapiro ( Emor Kurucusu) / Lisans Eğitimi: İngiliz Edebiyatı
• Carl Rogers / Lisans Eğitimi: İlahiyat
• Erik Erikson / Lisans Eğitimi: Sanat Akademisi
• Alfred Binet / Lisans Eğitimi: Hukuk / İkinci Lisans Eğitimi: Doğa Bilimleri
• Rollo May ( Varoluşçu Psikoterapi’nin En Önemli Kuramcılarından ) / Lisans Eğitimi: İngiliz Dili ve Edebiyatı
• Jay Haley ( Psikoterapide Stratejik Modeli Kurdu ) / Lisans Eğitimi: Tiyatro / İkinci Lisans Eğitimi: Kütüphane Bilimleri
• Leslie Greenberg ( Duygu Odaklı Terapinin Kurucusu ) / Lisans Eğitimi: Mühendislik
• Erich Fromm / Lisans Eğitimi: Hukuk
• Jon Kabat-Zinn ( Mindfulness-Based Stress Reduction Kurucusu) / Lisans Eğitimi: Moleküler Biyoloji
• Susan Johnson ( EFT Tekniğinin Kuramcısı- Emotional Freedom Technique) / Lisans Eğitimi: İngiliz Dili ve Edebiyatı
• Melanie Klein / Lisans Eğitimi: Sanat ve Tarih ( Eğitime Başlıyor Fakat Tamamlamıyor. )
• Eugene Gendlin ( Focusing Terapi’nin Kurucusu- Odaklanma Terapisi- Carl Rogers ile Birlikte Danışan Odaklı Terapi’nin Kurucuları Arasında Yer Alır.) / Lisans Eğitimi: Felsefe

Aile Danışma Merkezi Açılmasına Yönelik Yönetmelik

Aile Danışmanlığı Alınabilen Üniversite Örnekleriİndir

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

WordPress.com'da Blog Oluşturun.

Yukarı ↑

%d blogcu bunu beğendi: